Recenzje

Bohaterowie podręcznika, w większości znajomi z części I, są przedstawiani dowcipnie, mądrze i bez zbytnich uproszczeń – stworzony przez Autorki świat przedstawiony odzwierciedla ważne problemy edukacyjne zachodzące w obszarze relacji rodzinnych i rówieśniczych, jak też ogólne, związane z uczestnictwem w szybko zmieniających się realiach świata współczesnego. W całym podręczniku nieustannie przewija się myśl o konieczności rozwijania przez młodych użytkowników podręcznika własnych zainteresowań, o roli pracy zespołowej i uczenia się przez całe życie, o znaczeniu przyjaźni i koleżeństwa, o konieczności stosowania się do zasad społecznego savoir vivre’u, wyczulenia na potrzeby osób krzywdzonych (zachęta do uczestnictwa w działalności charytatywnej), szacunku dla tradycji własnego narodu czy regionu i poszanowania dla innych ludzi i ich tradycji czy życia i działania zgodnego z zasadami ekologii (ochrona zwierząt, natury). Tematy trudne, jak znęcanie się w środowisku rówieśniczym, są w podręczniku przeplatane tematami lżejszymi (andrzejki, bal karnawałowy, sylwester, konkursy, szkolne miłości, utarczki, śmieszne sytuacje).

Pod względem metodycznym podręcznik Z innej bajki 2, podobnie jak poprzedni, dowodzi mistrzostwa Zespołu Autorskiego, który wykonał wielką pracę, wyszukując teksty odpowiednie dla młodego czytelnika (ale w żadnym wypadku nie banalne), o wyjątkowej wartości kulturowej i wychowawczej, tworząc do nich zadania wymagające aktywacji różnorodnych działań: receptywnych i produktywnych. Każdy rozdział zawiera wiele ciekawych dla młodych użytkowników zadań wymagających interakcji, w tym zadań projektowych i atrakcyjnych gier gramatycznych, leksykalnych, gramatyczno-leksykalnych i kulturowych. Na wielką pochwałę zasługują rozwiązania koncepcyjne zastosowane w polecaniach do zadań oraz pomysły graficzne zastosowane w różnorodnych tabelkach, grafach. Rozdziały nie są długie, co jest ich zaletą, a w każdym z nich można się spodziewać jakiegoś pomysłowego zadania. Z pewnością korzystanie z tego podręcznika nie będzie dla nikogo nużące – ani dla uczniów, ani dla nauczycieli.

prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka
Zakład Lingwistyki Stosowanej
i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

W recenzowanym podręczniku Autorki doskonale godzą realia codzienności i aspekty życia społecznego z odświętnością, tradycją i zwyczajem. To bardzo przyjazny dla młodego odbiorcy zamysł, dzięki któremu nie jest on narażany na zbyt nachalne zabiegi programowe i metodyczne. Polszczyzna odziedziczona (zwłaszcza przez dzieci) jest ze zrozumiałych względów zróżnicowana w obrębie każdej zbiorowości. Autorki mają pełną świadomość tego faktu. Uwzględniają modelowe elementy języka potocznego. Języka zasłyszanego w domu, od polskojęzycznych członków rodziny. Zabieg taki wymaga dużego doświadczenia i solidnego warsztatu językoznawczego. Ani na jednym, ani na drugim zespołowi autorskiemu nie zbywa.

W recenzowanym materiale uwagę przykuwa także szata graficzna. Ponieważ podręcznik jest dedykowany młodym, a nawet bardzo młodym odbiorcom, musi być dobrze i ciekawie ilustrowany. Badania nad psychologią dziecięcą dowodzą, że czynnikami najistotniejszymi są tutaj wyrazista kolorystyka oraz dosłowność. Cechy te odnajdujemy w przygotowywanym do druku materiale. Dodatkowo należy podkreślić, że zadbano też o to, by rysunki nie stanowiły w swoim przekazie jedynie treści estetycznych. Wielokrotnie stanowią one integralną część narracji, co uznać należy za dowód doskonałej współpracy autorek z osobą odpowiedzialną za stronę graficzną i imponującą kreatywność tej ostatniej.

Ten profesjonalnie i mądrze opracowany materiał podręcznikowy, który miałem okazję recenzować, zasługuje na bardzo wysoką ocenę merytoryczną. Trudno przecenić jego walor edukacyjny, treści poznawcze i wnikliwe rozpoznanie adresata.

dr hab. Piotr Garncarek,
Centrum Języka Polskiego
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum"
Uniwersytetu Warszawskiego