Spis treści
Numer lekcji Tytuł rozdziału Gramatyka i ortografia Leksyka i komunikacja Kultura Strona
1 MODUŁ 1: WITAJCIE W NASZEJ BAJCE Zaimki dzierżawcze i pytajne. Powtórzenie definicji przymiotnika. Interpunkcja: znak zapytania Opis postaci, leksyka związana z wyglądem, charakterem postaci, hobby. Opis koleżanki/kolegi Wspomnienia z wakacji. Przypomnienie bohaterów Z innej bajki 1 12
2 MODUŁ 2: DOBA MA TYLKO 24 GODZINY! Powtórzenie czasu teraźniejszego. Odczytywanie godzin w systemie oficjalnym (24h). Powtórzenie liczebników porządkowych. Definicja czasownika. Rekcja czasowników: mówić po, znać, uczyć się. Ortografia ó:u (uje) Uczenie się, rozumienie poleceń egzaminacyjnych, strategie uczenia się języków obcych, zajęcia pozalekcyjne. Różnice semantyczne czasowników: umieć/ wiedzieć/znać Planowanie dnia, organizacja pracy, sposoby uczenia się, wzajemna pomoc w nauce 19
3 MODUŁ 3: PAKOWANIE I SKŁADANIE, PAKOWANIE I SKŁADANIE... Nazwy czynności. Tworzenie rzeczowników odczasownikowych. Definicja rzeczownika. Wymowa zakończeń typu -ia i -ja Dom, sprzęty domowe, prace wykonywane w domu Podział obowiązków domowych 26
4 MODUŁ 4: HEJ HO! HEJ HO! DO SZKOŁY BY SIĘ SZŁO... Tryb rozkazujący, formy grzecznościowe: proszę + bezokolicznik. Interpunkcja: kropka, wykrzyknik Leksyka związana ze szkołą i systemem edukacji i uczeniem się Nauczanie online. „Samopomoc szkolna”. System edukacji, oceny w Polsce i krajach niemieckojęzycznych 32
5 MODUŁ 5: GDYBY ZOŚKA NIE SKAKAŁA… Odczytywanie godzin w systemie nieoficjalnym (12+12). Bezosobowa funkcja zaimka się: mówi się/ robi się Umawianie się na spotkanie (podawanie miejsca i czasu). Podstawowe nazwy części ciała Elementy grzeczności związane ze składaniem komuś wizyty 37
6 MODUŁ 6: POWTÓRZENIE LEKCJI 1–5 Czas teraźniejszy, tryb rozkazujący, bezosobowe formy czasowników, rzeczowniki odczasownikowe Leksyka związana z opisem osoby (jej wyglądem, charakterem, zainteresowaniami), obowiązkami domowymi, nauką w szkole i nauką zdalną, planowaniem czasu, podstawowymi częściami ciała Przykłady zadań certyfikatowych dla dzieci i młodzieży na poziomie B1 43
7 MODUŁ 7: WSPOMINAMY NASZYCH PRZODKÓW Tworzenie form miejscownika liczby pojedynczej i mnogiej przymiotników, rzeczowników oraz zaimków wskazujących. Pisownia ch:h Ciekawostki o różnych kulturach, leksyka związana ze zwyczajami wyrażającymi szacunek dla zmarłych Wszystkich Świętych, Zaduszki i inne tradycje w kulturach świata związane z okazywaniem szacunku zmarłym 49
8 MODUŁ 8: POLSKA – MOJA DRUGA OJCZYZNA Czas przeszły – powtórzenie, formy zakończone na -eć i -ąć. Wstęp do aspektu czasownika. Ortografia: om, on, ą, em, en, ę Zasady savoir-vivre, formy oficjalne, symbole narodowe, np. godło, flaga, hymn, patriotyzm, Polonia Święto Niepodległości, historia hymnu Polski 53
9 MODUŁ 9: ANDRZEJKI Tryb warunkowy realny. Zdania ze spójnikami: jeśli, jeżeli. Pisownia nazw zabaw i obrzędów Zabawy andrzejkowe w szkole, wróżby, podawanie wydarzeń, które zajdą, jeśli zostaną spełnione konkretne warunki, wybrane przesądy Andrzejki, zabawa andrzejkowa, wróżby 59
10 MODUŁ 10: MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ Zdania warunkowe nierealne. Odmiana spójnika gdyby. Zasady budowy zdania warunkowego Marzenia dzieci na świecie. Dążenie do spełnienia marzeń. Ciężka praca. Wyrażanie pragnień/życzeń „Mam talent” i inne programy rozrywkowe dla dzieci i młodzieży w Polsce i w krajach obszaru niemieckojęzycznego 63
11 MODUŁ 11: POMAGANIE JEST FAJNE Tworzenie form celownika liczby pojedynczej i mnogiej, przymiotnik, rzeczownik oraz zaimek wskazujący. Pisownia nazw świąt Pomaganie ludziom i szacunek wobec inności. Niepełnosprawni. Konstrukcje celownikowe i ich semantyka typu: zimno mi, niedobrze mi (vs. Jestem zimny, niedobry). Wyrażanie dyskomfortu/radości Adwent, jarmarki świąteczne, szlachetna paczka i inne inicjatywy charytatywne, WOŚP, zbiórka pieniędzy na potrzebujących 67
12 MODUŁ 12: POWTÓRZENIE LEKCJI 7–11 Formy miejscownika, czas przeszły czasowników niedokonanych i dokonanych, pytania odnoszące się do przeszłości, zdania z jeśli, jeżeli, gdyby, formy celownika Leksyka związana ze Świętem Zmarłych, symbolami narodowymi, przesądami, wróżbami andrzejkowymi, marzeniami i osiąganiem sukcesu oraz różnymi formami pomocy Przykłady zadań certyfikatowych dla dzieci i młodzieży na poziomie B1 71
13 MODUŁ 13: TATA POPROSIŁ MNIE, ŻEBYM PRZESTAŁ GRAĆ NA TELEFONIE Zdania z żeby. Anglicyzmy w polszczyźnie w języku opisującym nowe technologie W e-świecie, leksyka związana z nowymi technologiami Rozwój techniki a relacje międzyludzkie. Kreatywne spędzanie czasu z dala od komputera 76
14 MODUŁ 14: W SYLWESTRA POWINNIŚMY SIĘ DOBRZE BAWIĆ Koniugacja i użycie czasownika powinien Leksyka związana ze zdrowym stylem życia. Piramida zdrowia Sylwester w różnych kulturach świata 81
15 MODUŁ 15: KARNAWAŁ CZAS ZACZĄĆ! Aspekt czasownika. Tworzenie form czasu przyszłego i ich użycie: czasowniki niedokonane i dokonane Leksyka związana z balem kostiumowym i karnawałem Karnawał w różnych kulturach świata 87
16 MODUŁ 16: ŻEBY ZOBACZYĆ LWA, MUSISZ POLECIEĆ DO AFRYKI Przyimki w połączeniu z czasownikami statycznymi i dynamicznymi. Rekcja przyimków. Pytania: Dokąd/gdzie/skąd Leksyka związana z podróżami Wspólne planowanie ferii zimowych. Rozpoznawanie lokalizacji atrakcji turystyczno-kulturowych świata 92
17 MODUŁ 17: ZOSTAW GO W SPOKOJU! TO NIE JEST ŚMIESZNE! Użycie przymiotników i przysłówków. Tworzenie przysłówków. Definiowanie części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, przyimek. Pisownia nie z rzeczownikiem i czasownikiem Leksyka związana z opisem przykrych sytuacji szkolnych i sposoby reagowania na nie Czym jest bullying i jak sobie radzić z tym zjawiskiem 97
18 MODUŁ 18: POWTÓRZENIE LEKCJI 13–17 Zdania z żeby, czasownik powinien. Aspekt czasownika w czasie przyszłym, wybrane przyimki, przymiotniki i przysłówki Leksyka związana z nowoczesnymi technologiami, zdrowym stylem życia, karnawałem, podróżami i bullyingiem Przykłady zadań certyfikatowych dla dzieci i młodzieży na poziomie B1 103
19 MODUŁ 19: SARA JEST NAJSŁODSZA Stopniowanie przymiotnika. Odmiana rzeczownika przyjaciel. Pisownia nie z przymiotnikami Leksyka związana z emocjami i stanami. Miłość i przyjaźń. Semantyka: przyjaciel – kolega – znajomy. Wyrażanie opinii i preferencji Walentynki. Pisanie kartek walentynkowych 107
20 MODUŁ 20: ŻYJ EKOLOGICZNIEJ Stopniowanie przysłówka. Odmiana rzeczownika pieniądz w liczbie mnogiej. Pisownia nie z przysłówkami Leksyka związana z ochroną środowiska. Dawanie rad dotyczących bycia ekologicznym. Quiz ekologiczny Kształcenie świadomości ekologicznej 114
21 MODUŁ 21: DZIEŃ KOBIET Konstrukcje dopełniaczowe i miejscownikowe potrzebne do podawania dat dziennych i rocznych Powtórzenie nazw miesięcy i liczebników porządkowych. Podawanie dokładnej daty urodzin. Synonimia Zwyczaje związane z obchodami Dnia Kobiet. Znane, współcześnie żyjące Polki. 118
22 MODUŁ 22: CIEKAWOŚĆ TO PIERWSZY STOPIEŃ DO… SZLABANU Zestawienie wszystkich czasów gramatycznych i poprawne wyrażanie w nich form dokonanych i niedokonanych czasowników. Zebranie informacji o aspekcie Śledztwo, leksyka związana z rozwiązywaniem zagadek i tajemnic. Pytanie o drogę. Struktury: Jak dojść do? Skręć w lewo/prawo, idź prosto itd. Pierwszy dzień wiosny, Dzień Wagarowicza 122
23 MODUŁ 23: WYNALAZKI POLAKÓW Tworzenie nazwy wykonawców czynności. Pisownia wybranych wyrazów z rz:ż – część 1 Leksyka związana z wynalazkami i odkryciami. Semantyka wynalazku vs. odkrycia Polscy wynalazcy i polskie wynalazki 127
24 MODUŁ 24: POWTÓRZENIE LEKCJI 19–23 Stopniowanie przymiotnika i przysłówka. Czasy gramatyczne i aspekt czasownika. Tworzenie nazw wykonawców czynności. Odmiana rzeczowników przyjaciel i pieniądze Leksyka związana z wyrażaniem emocji, ochroną środowiska, biografią, rozwiązywaniem zagadek, wynalazkami Przykłady zadań certyfikatowych dla dzieci i młodzieży na poziomie B1 131
25 MODUŁ 25: FRANCUSKI PIESEK PRZY SZWEDZKIM STOLE Słowotwórstwo – nazwy mieszkańców państw, tworzenie przymiotników od nazw krajów. Pisownia wielką literą nazw państw, ich mieszkańców i małą literą przymiotników utworzonych od nazw geograficznych Przymiotniki tworzone od nazw miast, państw, które weszły w związki idiomatyczne. Semantyka wyrażeń typu: bułka paryska, sałatka grecka, gulasz węgierski i innych Cechy narodów zapisane w językach polskim i niemieckim 136
26 MODUŁ 26: CZY SZCZĘŚLIWI KOMINIARZE PRZYNOSZĄ SZCZĘŚCIE? Mianownik liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych, przymiotników i zaimki wskazujących. Ortografia wybranych wyrazów z rz:ż – część 2 Nazwy narodowości i zawodów, definiowanie funkcjonalne, np. Lekarze to ludzie, którzy leczą Rozmowa o pozytywnych cechach przypisywanych różnym narodowościom, zagadki o nacjach, quiz wiedzy o narodowościach 139
27 MODUŁ 27: (NIE)WIDZIALNA RĘKA DZIAŁA! Negacja podwójna i wielokrotna w zdaniu pojedynczym: Ktoś/ nikt; Nic nie powiem. On nigdy niczego nie rozumie. Dopełniacz po negacji. Wyrażanie potrzeby/smutku/żalu Szukanie zagubionego przedmiotu, zadawanie pytań. Pisanie ogłoszenia Akcje społeczne związane z pomaganiem typu niewidzialna ręka itp. Biuro rzeczy znalezionych 144
28 MODUŁ 28: PRZYJĘCIE PRAWIE IDEALNE… Powtórzenie form biernika liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego i wprowadzenie tych form rodzaju męskoosobowego (rzeczownik, przymiotnik i zaimek wskazujący). Rekcja czasownika z biernikiem Przyjęcie urodzinowe Sary, daty urodzin, menu, zabawy, grzeczność językowa, wyrażanie zaskoczenia/ zdziwienia/radości Organizacja przyjęcia niespodzianki, atrakcje dla dzieci, zasady savoir-vivre wśród rówieśników 150
29 MODUŁ 29: KRÓLOWA MARUD Tworzenie form dopełniacza liczby mnogiej. Rekcja dopełniaczowa. Pisownia zakończeń -ów, -ówka Wyrażanie nieprzyjemnych emocji, narzekanie, niezadowolenie „Polskie narzekanie” 150
30 MODUŁ 30: POWTÓRZENIE LEKCJI 25–29 Formy mianownika liczby mnogiej i dopełniacz liczby pojedynczej oraz mnogiej, negacja Leksyka związana z nazwami mieszkańców państw, narodowości, zawodów, wybranymi idiomami, obchodzeniem urodzin, wyrażaniem takich emocji jak: niezadowolenie, obawa, smutek, żal Przykłady zadań certyfikatowych dla dzieci i młodzieży na poziomie B1 160
31 MODUŁ 31: NIE MA NIC LEPSZEGO NIŻ DRAPANIE ZA USZKIEM Zestawienie wszystkich form deklinacyjnych. Nazwy, pytania i funkcje przypadków. Odmiana wyrazu zwierzę Leksyka związana ze zwierzętami. Wyrażanie opinii Prawa zwierząt 164
32 MODUŁ 32: WOLNO MI BĘDZIE Deklinacja zaimków osobowych. Odmiana czasowników wolno, trzeba, można w czasie przyszłym i przeszłym Wyrażanie nakazów, zakazów i zasad funkcjonowania w różnych miejscach i sytuacjach. Leksyka związana z regułami postępowania w razie niebezpieczeństwa Zakazy obowiązujące w niektórych krajach. Ciekawostki kulturowe 169
33 MODUŁ 33: SŁODKIEGO, MIŁEGO ŻYCIA Wybrane zagadnienia składniowe – część 1. Podmiot i orzeczenie. Konstruowanie zdań pojedynczych nierozwiniętych i rozwiniętych. Przecinki w zdaniu pojedynczym Leksyka związana z produktami cukierniczymi. Reklamowanie produktów. Wyrażanie opinii, nakłanianie i przekonywanie innych Dzień Dziecka. Wybrane słodycze: polskie, niemieckie, austriackie i szwajcarskie 173
34 MODUŁ 34: NA BIWAKU NAD ODRĄ Wybrane zagadnienia składniowe – część 2. Zdanie złożone. Konstruowanie zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie. Przecinki w zdaniu złożonym Wyrażanie ekscytacji, obawy i strachu. Słownictwo związane z biwakowaniem Polskie atrakcje turystyczne 177
35 MODUŁ 35: SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA! Wybrane zagadnienia składniowe – część 3. Zdania wielokrotnie złożone. Szyk w zdaniu pojedynczym i złożonym. Znaki przestankowe Części ciała i narządy wewnętrzne. Choroby i pierwsza pomoc. Wyrażanie samopoczucia. Opis stanu zdrowia. Wizyta u lekarza Usprawiedliwienie nieobecności. Dialog z lekarzem 182
36 MODUŁ 36: POWTÓRZENIE LEKCJI 31–35 Odmiana rzeczowników, przymiotników i zaimków. Konstruowanie zdań pojedynczych i złożonych. Używanie właściwych spójników. Czasowniki wolno, trzeba, można w różnych czasach gramatycznych Leksyka związana z ochroną zwierząt, regułami postępowania w razie niebezpieczeństwa, ulubionymi smakołykami, biwakowaniem, chorobami i atrakcjami turystycznymi. Wyrażanie ekscytacji, obawy i strachu oraz samopoczucia Przykłady zadań certyfikatowych dla dzieci i młodzieży na poziomie B1 186